Játékszabályzat

I. Játék szervezője

Szervező: VIZSOVI KFT.
Székhely: 1119 Budapest, Andor u. 21/C
Cégjegyzékszám: 01-09-288690
Adószám: 10918001-00000076-66950005

II. Nyilatkozat

A Szervező kijelenti, hogy a játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, hanem kizárólag a Szervező részére történik.

A Szervező kijelenti továbbá, hogy a promóció nem terjed ki személyes idővonalakra és kapcsolatokra.

III. A játékban való részvétel feltételei

A játékban való részvétel feltétele a játékot meghirdető Facebook-bejegyzés leírásban megjelöltek szerint értendő, és a játékosok kötelesek elfogadni a játék jelen szabályzatba foglalt feltételeit is.

A játékosok a játékban történő részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul megismerik, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik.

A játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt. Egy játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot, akár annak időtartama alatt is, egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/eskuvoszusz/ oldalon.

A Szervező kizár minden, a játék használatából eredő, közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítási igényt.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a hozzászólások során megadott adatok hiányosságáért/ hibájáért ill. valódiságáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából erednek.

IV. A Játék menete

A játékban, valamint a sorsoláson történő részvétel érdekében a játékosnak a nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben leírtak szerint kell cselekednie. Az ezt teljesítő Játékosok közül sorsolás útján kerül kiválasztásra a nyertes.

V. A Játék időtartama és a nyeremények

A játék zárónapja: 2020.02.23

Nyeremény: SZUSZ Wellness hétvége
A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.

VI. A Nyertes kisorsolása

A nyeremény nyertese a játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül, elektronikus sorsoló program igénybevételével kerülnek kisorsolásra a Szervező székhelyén. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás időpontja: 2020. február 24.

VII. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertes értesítése a Facebook profiljához tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül történik, a Szervező által.

A Facebook profiljához tartozó üzenetküldési rendszerére érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a játékos felelőssége.

VIII. Egyéb rendelkezések

A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy az esetleges jogsértések elkerülése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében megtegye a szükséges lépéseket.

A nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól, a Facebook a promóciót semmilyen formában nem támogatja.

Fenntartjuk a jogot a játékszabályzat, a nyeremények és a játék érvényességi idejének megváltoztatására, akár a játék ideje alatt is.